Všeobecné obchodní podmínky – kurzy, přednášky, workshopy a akce: 

1. Použití podmínek

Tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ upravují režim vztahů vznikajících mezi zákazníkem a dodavatelem Marta Uhlířová, IČ: 07622643, se sídlem Moravská 1461/46, Praha 2 – Vinohrady, 120 00, při účasti zákazníka na kurzech, přednáškách, workshopech, ochutnávkách a školeních (dále souhrnně jako „offline skupinových akcích“) pořádaných Martou Uhlířovou.

2. Objednávka a rezervace místa

Objednávky na jednotlivé akce přijímám prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto stránkách, e-mailu, telefonu či při osobních setkáních.

Informaci o přijetí objednávky a platební údaje pro zaplacení obdrží zákazník e-mailem.

Úhradou dané ceny za danou akci si účastník na akci rezervuje své místo.

Došlé přihlášky jsou zařazovány dle data úhrady. Kapacita míst je omezena.

3. Cena

Nejsem plátce DPH. Cena akce zahrnuje kromě poplatku za akci také cenu potřebných podkladů a materiálů, použití technického vybavení, rezervaci prostor, lektorné pro lektory a nevratnou zálohu. Cena jednotlivých akcí je uvedena vždy u daných akcí.

4. Úhrada

Cena kurzu „Síla Tvého hlasu“ je 3.950 Kč/osoba a zahrnuje nevratnou zálohu, která činí 950 Kč/osoba. Cena kurzu musí být uhrazena v celkové výši vždy před začátkem kurzu, neboť si tím zákazník rezervuje své místo.

Pokud nebude cena uhrazena k datu splatnosti, bude objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům.

Splatnost je stanovena na 14 dnů. Je možné ji prodloužit nebo zkrátit, záleží na datu přihlášení zákazníka a také na tom, jak se předem na jiných podmínkách domluvíme (stačí i ústní dohoda při osobním setkání).

Úhradu zákazník provede bankovním převodem v Kč na účet Marta Uhlířová č. 2901970855/2010 Fio banka.  Do poznámky uveďte své jméno a datum kurzu. V případě faktury uveďte jako variabilní symbol uvedený na faktuře.

5. Zrušení účasti a storno poplatky

Svoji účast na akci může zákazník zrušit z jakéhokoliv důvodu buď telefonicky nebo zasláním e-mailu na e-mailovou adresu marta@spravnymkurzem.cz.

Storno poplatky účtuji takto:

Při zrušení účasti 15 a více dnů před datem konání akce, mám jako prodávající nárok na storno poplatek ve výši nevratné zálohy.

Při zrušení účasti 8 – 14 dnů před datem konání akce, jako prodávající mám nárok na storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu.

Při zrušení účasti 7 dní (včetně) před datem konání akce, jako prodávající mám nárok na storno poplatek ve výši 100 %.

Zákazník má vždy právo vyslat za sebe na akci vhodného náhradníka.

6. Organizační změny

Vyhrazuji si právo změny data a místa konání akce z organizačních a provozních důvodů. Všichni přihlášení zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem a bude jim nabídnut náhradní možný termín.

7. Zrušení akce

Vyhrazuji si právo akci zrušit z organizačních, provozních, kapacitních či jiných důvodů. Všichni přihlášení zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. Pokud již zákazník uhradil cenu za akci, nabídnu mu jiný možný termín či mu vrátím zpět částku za akci, ale bez rezervační zálohy.

8. Ochrana díla

Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci konání akce, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jsou autorskoprávně chráněny. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného či ústního souhlasu Marty Uhlířové jakýmkoliv způsobem zákazníkem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.

V Praze dne 23. 3. 2020

Marta Uhlířová