Všeobecné obchodní podmínky – kurzy, přednášky, workshopy a akce: 

1. Použití podmínek

Tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ upravují režim vztahů vznikajících mezi zákazníkem a dodavatelem Marta Uhlířová, IČ: 07622643, se sídlem Moravská 1461/46, Praha 2 – Vinohrady, 120 00 při účasti zákazníka na kurzech, přednáškách, workshopech, ochutnávkách a školeních (dále souhrnně jako „akcích“)pořádaných Martou Uhlířovou.

2. Objednávka a rezervace místa

Objednávky na jednotlivé akce přijímám prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto stránkách, e-mailu, telefonu či při osobních setkáních.

Informaci o přijetí objednávky a platební údaje pro zaplacení obdrží zákazník e-mailem.

Úhradou dané ceny za danou akci si účastník na akci rezervuje své místo.

Došlé přihlášky jsou zařazovány dle data úhrady. Kapacita míst je omezena. V případě překročení kapacity dané akce Vám mohu nabídnout místo náhradníka. Zaplacenou úhradu za akci vracím až tehdy, pokud se z důvodů překročení kapacity, zákazník dané akce nezúčastní ani jako náhradník.

3. Cena

Nejsem plátce DPH. Cena akce zahrnuje kromě poplatku za akci také cenu potřebných podkladů a materiálů, použití technického vybavení, rezervaci prostor, lektorné pro lektory a nevratnou zálohu. Cena jednotlivých akcí je uvedena vždy u daných akcí.

4. Úhrada

Cena kurzu „Síla Tvého hlasu“ je 3.950 Kč/osoba a zahrnuje nevratnou zálohu, která činí 950 Kč/osoba. Cena kurzu musí být uhrazena v celkové výši vždy před začátkem kurzu, neboť si tím zákazník rezervuje své místo.

Pokud nebude cena uhrazena k datu splatnosti, bude objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům.

Splatnost je stanovena na 14 dnů. Je možné ji prodloužit nebo zkrátit, záleží na datu přihlášení zákazníka a také na tom, jak se předem na jiných podmínkách domluvíme (stačí i ústní dohoda při osobním setkání).

Úhradu zákazník provede bankovním převodem v Kč na účet Marta Uhlířová č. 1019102407/6100 Equa bank.  Do poznámky uveďte své jméno a datum kurzu. V případě faktury uveďte jako variabilní symbol číslo faktury.

5. Zrušení účasti a storno poplatky

Svoji účast na akci může zákazník zrušit z jakéhokoliv důvodu buď telefonicky nebo zasláním e-mailu na e-mailovou adresu marta@spravnymkurzem.cz.

Storno poplatky účtuji takto:

Při zrušení účasti 15 a více dnů před datem konání akce, vracím cenu bez rezervační zálohy. Pro kurz „Síla Tvého hlasu“ to je konkrétně 3.000 Kč/osoba.

Při zrušení účasti 8 až 14 dnů před datem konání akce, vracím 75 % z ceny bez rezervační zálohy. Pro kurz „Síla Tvého hlasu“ to je konkrétně 2.250 Kč/osoba. 

Při zrušení účasti 4 až 7 dní před datem konání akce, vracím zákazníkovi 50 % z ceny kurzu bez rezervační zálohy. Pro kurz „Síla Tvého hlasu“ to je konkrétně 1.500 Kč/osoba.

V případě zrušení své účasti poslední 3 dny před datem konání akce, zákazník nemá nárok na vrácení peněz.

Zákazník má vždy právo vyslat za sebe na akci vhodného náhradníka.

6. Organizační změny

Vyhrazuji si právo změny data a místa konání akce z organizačních a provozních důvodů. Všichni přihlášení zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem a bude jim nabídnut náhradní možný termín.

7. Zrušení akce

Vyhrazuji si právo akci zrušit z organizačních, provozních, kapacitních či jiných důvodů. Všichni přihlášení zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. Pokud již zákazník uhradil cenu za akci, nabídnu mu jiný možný termín či mu vrátím zpět částku za akci, ale bez rezervační zálohy.

8. Ochrana díla

Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci konání akce, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jsou autorskoprávně chráněny. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného či ústního souhlasu Marty Uhlířové jakýmkoliv způsobem zákazníkem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.

V Praze dne 23. 3. 2020

Marta Uhlířová