Ochrana osobních údajů

Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

  1. Obsah a účel dokumentu.
  2. Správce osobních údajů – společní správci – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?
  3. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
  4. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?
  5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám.
  6. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů.
  7. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv.

 

  1. Obsah a účel dokumentu

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.spravnymkurzem.cz, našimi klienty a zájemci o služby a produkty.

Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak budeme vaše osobní údaje zpracovávat a zabezpečovat.

Vážíme si Vaší důvěry, se kterou své osobní údaje poskytujete. Je s nimi nakládáno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i podle Nařízení EU 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

2. Správce osobních údajů – Kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat?

Marta Uhlířová, IČ: 07622643, se sídlem Moravská 1461/46, Praha 2 – Vinohrady, 120 00

Zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen „Správce“)

Kontaktní e-mail je: marta@spravnymkurzem.cz

Kontaktní telefon: +420 607 734 680

3. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. Kromě uvedení údajů do webového formuláře, získáváme Vaše údaje také při osobním kontaktu, telefonicky, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu LinkedIn, FB messenger). 

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem. 

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (jen pokud objednáváte jako podnikatel či firma), e-mail, povolání, osobní údaje sdělené v průběhu osobních setkání nebo kurzů, fotografie z našich kurzů, kterých jste se zúčastnili, případně videozáznamy z těchto akcí, o kterých jste na místě informováni.

Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Při skupinových kurzech či při osobních setkáních klienti zpravidla sami sdělují některé údaje o svém zdravotním stavu (aktuální rozpoložení fyzické i psychické i stavy minulé). S těmito údaji pracujeme na příslušném kurzu, popřípadě si je zapíšeme do listu klienta pod příslušný kurz, aby s nimi bylo možné dále pracovat.

Při skupinových kurzech si nechávám od klientů vyplnit dotazník pod názvem „Zpětná vazba“. Tento dotazník může být anonymní nebo obsahuje jméno a pozici klienta. Jak dotazník vypadá, naleznete zde. Tato data používáme pro vyhodnocování efektivnosti jednotlivých cvičení a pro jejich možnou úpravu ve skupinových kurzech.

Chod webových stránek – Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu a anonymizované údaje o vašem chování na webu (např. jak dlouho se na stránce zdržíte, odkud na web přicházíte atd.).Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek je potřebné pro zabezpečení správné funkčnosti webu a vašeho uživatelského komfortu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů, tj. tehdy, když používání cookies na svém počítači zakážete. V takovém případě bude funkčnost webu a uživatelská přívětivost webu oslabená. Více informací o cookies >>

4. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli „uzavřít smlouvu“ a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, email, telefon; adresa, IČ, DIČ (poslední 3 pouze pokud požadujete fakturaci). V případě osobních setkání i informace sdělené v jejich průběhu, stejně tak informace sdělené účastníky kurzů v jejich průběhu.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané, ale hlavně o smlouvu v ústní podobě.

Ke stejnému účelu zpracováváme i tyto zvláštní kategorie osobních údajů: údaje o zdravotním stavu, které nám sami účastníci sdělí. Jak již bylo uvedeno výše, tyto údaje zpracováváme jen v rámci poskytování kurzů.

Osobní údaje k účelu uzavření a plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi + po dobu dalších 3 let od ukončení kurzu.

Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, IČ, DIČ (tj. údaje uvedené na fakturách).

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají. 

Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu, pro marketingové účely

Pokud nejste zatím klienty, budeme vám zasílat naši nabídku služeb, informace o nových článcích a další podobná sdělení pouze v případě, že nám k tomu udělíte svůj souhlas (kliknutím na tlačítko u webového formuláře nebo na příslušný odkaz v e-mailu). 

Jen s vaším povětšinou ústním souhlasem zpracováváme (zveřejňujeme za účelem prezentace služeb) údaje napsané ve vašich referencích, stejně jako fotografie a videa z námi pořádaných akcí. 

Před tím, než nám váš souhlas udělíte, vás vždy budeme informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Není-li výslovně u daného souhlasu uvedeno jinak, udělujete jej na 5 let.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

S realizací skupinových kurzů mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici odborných lektorů daných kurzů. Tito lektoři pracují s tím, co vy klienti sami na kurzu sdělíte, a to jen po dobu kurzu. Zároveň jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Jedná se pouze o účetní, která má k dispozici údaje z faktur.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje zpřístupněny žádné jiné třetí straně.

6. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. 

Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci. 

Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

7. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu marta@spravnymkurzem.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na mou adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.spravnymkurzem.cz.

Toto znění je účinné od 10.8.2019.